• Slider
  • Slider

מקרקעין >>

פטור מתשלום מס שבח בעת מכירת דירת ירושה

קו תחתון

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) , התשכ"ג 1963, מעניק פטור מתשלום מס שבח למוכר בעת מכירת דירת מגורים מזכה אשר התקבלה בירושה בהתקיים התנאים הבאים:

  1. המוכר הינו בן זוגו של המוריש או צאצא של המוריש או בן זוגו של צאצא של המוריש.
  2. בטרם פטירתו היה המוריש בעליה של דירת מגורים אחת בלבד.
  3. אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את הדירת המגורים בעצמו היה זכאי הוא לפטור ממס בשל מכירת הדירה.
  4. דירת המגורים הנמכרת הינה דירת מגורים מזכה וכי המוכר מוכר את כל זכויותיו בדירה.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ