• Slider
  • Slider

מקרקעין >>

מס רכישה

קו תחתון

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963, קובע כי בעת רכישת זכות במקרקעין יהא רוכש המקרקעין חייב במס רכישה בשיעור משווי הרכישה.

בהתאם להוראת החוק רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילד נשוי) יחשבו כרוכש אחד. ישנם מצבים הקבועים בחוק בהם ניתן לקבל פטור מלא או פטור חלקי מתשלום המס.

שיעורי המס חלים באופן מדורג ובהתאם לאופי הנכס הנרכש.

גם בין רוכשי דירות המגורים שיעורי מס הרכישה משתנים בין רוכשי "דירה יחידה" ובין רוכשי "דירה נוספת" והינם מדורגים בהתאם לשווי הדירה הנרכשת.

כאשר הזכות במקרקעין הנרכשת אינה דירת מגורים שיעור מס הרכישה יהיה קבוע ויעמוד על 6% משווי הרכישה.

להלן טבלאות המפרטות את שיעורי המס נכון ליום 16.01.2017

שווי עסקה מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז המס סכום המס בשקלים
0 1,805,545 0%
1,805,545 2,141,605 3.5% 11,762
2,141,605 5,525,070 5% 169,173
5,525,070 18,416,900 8% 1,031,346
18,416,900 ומעלה 10%


סכום המדרגה שיעור המס דירה נוספת סכום המס בשקלים
עד 5,525,070 ₪ ישולם מס בשיעור של 8% 442,005
מעל 5,525,070 ₪ על חלק השווי שמעל סכום זה ישולם מס בשיעור של 10%

** טבלת מדרגות המס לעיל מתעדכנת מעת לעת. למחשבון מס רכישה באת רשות המיסים לחץ כאן.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ