• Slider
  • Slider

מקרקעין >>

מהי דירת מגורים המזכה בפטור ממס שבח?

קו תחתון

התנאי המקדים לאפשרות לקבלת פטור ממס שבח הינו כאשר הדירה הנמכרת מוגדרת כ"דירת מגורים מזכה".

מה היא אם כן "דירת מגורים מזכה"?
דירת מגורים מזכה הינה דירה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:

  1. דירה שבנייתה הושלמה.
  2. הדירה הינה בבעלות פרטית ואינה בבעלות חברה או תאגיד.
  3. מעל 50% משטח הדירה שימש למגורים באחת מהתקופות הבאות:

    • ב-4 שנים אשר קדמו למכירה.
    • ב80% מהתקופה אשר בשלה מחושב השבח.


על פי הפסקה הבחינה האם הדירה משמשת למגורים הינה בחינה אובייקטיבית הבוחנת את יעודה של הדירה והמתקנים המותקנים בה. כך יבחן האם בדירה ישנם מתקנים החיוניים לשם שימוש סביר ורגיל דירה ובין היתר חדר שירותים, אמבטיה ומטבח.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ