• Slider
  • Slider

מקרקעין >>

הקבלן מבקש מכם לחתום על כתב ויתור על טענות לשם קבלת הדירה?

קו תחתון

חוק המכר (דירות) תשל"ג- 1973, קובע כי איחור במסירת הדירה על ידי הקבלן לרוכש לתקופה אשר אינה עולה על 30 יום אינה מהווה הפרת הסכם מצד הקבלן ואינה מזכה את הרוכש בפיצוי כלשהו.

ואולם, מכאן כי איחור בתקופה העולה על 30 יום מחייבת את הקבלן בפיצוי הרוכש בהתאם להוראות החוק.

מהן אם כך הוראות החוק?
הוראות חוק המכר (דירות) קובעות כי במקרה של איחור העולה על 30 יום ממועד המסירה הקבוע בהסכם יהיה הרוכש זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק בעבור כל חודש איחור או חלק ממנו, החל מתום חודש ממועד המסירה החוזי ועד למועד העמדת הדירה לרשות הרוכש לפי הכללים שלהלן או בהתאם למנגנון הפיצוי אשר נקבע בהסכם לפי הגבוה מבינהם:

  • דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמקומה - בעבור התקופה החל מחודש לאחר מועד המסירה החוזי ועד תום 4 חודשים ממועד המסירה החוזי.
  • דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמקומה כשהם מוכפלים ב1.25 – בעבור התקופה שתחילתה 5 חודשים לאחר מועד המסירה החוזי ועד תום 10 חודשים ממועד המסירה החוזי.
  • דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמקומה כשהם מוכפלים ב1.5 – בעבור התקופה שלאחר 11 חודשים ממועד המסירה החוזי ואילך.

** חריג לכלל הוא כאשר האיחור נגרם כתוצאה של מעשה או מחדל של הקונה או כאשר האיחור במסירה נובע מנסיבות אשר לא ניתן היה לצפותן מראש.

לא פעם דורש הקבלן מהרוכש לחתום על כתב ויתור על טענותיו בעניין האיחור במסירה כתנאי למסירת הדירה לידיו.

לאחרונה תוקן חוק המכר (דירות) ונכללה בו הוראה לפיה ויתור על זכויות מצד הרוכש בקשר לאיחור במסירה או לאי התאמת הדירה כתנאי להעמדת הדירה לרשות הקונה- בטלה.

יש לזכור כי חוק המכר (דירות) הינו חוק קוגנטי ואי לכך ויתור על זכויות המוענקות לרוכש על פי הוראות חוק זה או הסותרות אותן הינו חסרות תוקף.

נשמח להעניק לכם את השירות הטוב ביותר במיצוי זכויותיכם על פי החוק וההסכם.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ