• Slider
  • Slider

מקרקעין >>

העברת זכויות במקרקעין במקרי גירושין

קו תחתון

העברת זכויות במקרקעין או באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין אשר ניתן אגב הליכי גירושין, לא תראה כמכירה או כפעולה באיגוד וזאת כאשר מועברת הזכות לאחד מבני הזוג או לילדיהם.

משמעות הדבר הינה כי העברה מעין זו אינה מהווה אירוע מס אשר יש צורך לדווח בגינו לרשויות המס, ולפיכך העברה זו פטורה תשלום מס.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ