• Slider
  • Slider

זקוקים למידע ויעוץ משפטי?

עסקאות מתנה במקרקעין

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג- 1963, קובע כי מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס.

לעניין זה, "קרוב" הינו בן-זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה; וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה.

הענקת זכויות במקרקעין מהווה "עסקה במקרקעין" אף אם לא ניתנה כל תמורה בגינה ובשל כך הרי שיש לערוך לגביה מסמך בכתב, לדווח על העסקה לרשויות המס ולבחון את סוגיית המס הכרוכה.

לרוב יהיה מעניק המתנה פטור ממס שבח ובאם יהיה על מקבל המתנה לשלם מס רכישה הרי ששיעור מס הרכישה יהיה מופחת.

משרדנו עוסק בתחום המקרקעין ומתמחה בעריכת הסכמי מתנה במקרקעין.

צוות משרדנו עוסק שנים רבות בעסקאות מקרקעין תוך טיפול מסור ולשביעות רצון הלקוחות.

צרו עימנו קשר בטרם תחתמו על ההסכם.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ